Městská knihovna se nachází v budově Centra kultury a vzdělávání v Blatné 

AKTUALITY

Městská knihovna Blatná
Pohádková noc pro ve věku 6 – 9 let. Bližší info a přihlášky od 4. března v blatenské knihovně.
 

Městská knihovna Blatná
Tvůrčí dílnička, při které si vyrobíme knižní papírové záložky.
 

Městská knihovna Blatná
Setkání rodičů s dětmi do tří let nad knihami a o knihách, tentokrát na téma pohádky O veliké řepě. Hlásit se můžete na simona.oberfalcerova@seznam.cz. Kapacita je omezena.
 

Městská knihovna Blatná
Jednodenní tematický literární zájezd pořádaný v rámci akce „Březen – měsíc čtenářů“, kde se účastníci nejen pobaví, ale něco se i dozví. Bližší informace a přihlášky od 11. března v blatenské knihovně.

Městská knihovna Blatná
 

Městská knihovna Blatná

 

Městská knihovna Blatná
S Mgr. Jitkou Lojíkovou na téma TRÉNINK PAMĚTI

 

Městská knihovna Blatná

 

 

Městská knihovna Blatná
Po celý měsíc budeme mít přichystané dva košíčky s překvapením. V jednom budou kartičky s citátem, myšlenkou či moudrem; ve druhém pak zabalené knihy. Naši čtenáři budou mít možnost vylosovat si některé z našich knižních překvapení, to odnést domů a rozbalit. Náhodným výběrem tak mohou objevit žánr, který by si jinak nevybrali a nechat se příjemně překvapit.
 

Městská knihovna Blatná
V rámci celostátní akce „Březen – měsíc čtenářů a knih“ platí po celý měsíc amnestie upomínek a registrace nových čtenářů na rok zdarma.
Těšit se můžete i na malou knižní výstavu.

MASOPUST SE BLÍŽÍ
Městská knihovna Blatná
Malá tvůrčí dílnička pro děti
Vyrábění škrabošek do blížícího se masopustního průvodu.  více...

ČTEME, PLETEME A…stále cvičíme
Městská knihovna Blatná
Zúčastnit se může každý, kdo by rád strávil chvilku při čaji, kávě, s jehlicemi či knihou v ruce či si chce přijít jen tak odpočinout… více...

Městská knihovna Blatná více...

Dětské oddělení
Městská knihovna Blatná více...

Městská knihovna Blatná více...

 

SLUŽBY KNIHOVNY


Služby poskytneme všem uživatelům a čtenářům, kteří jsou zároveň povinni dodržovat pořádek a ustanovení Knihovního a Výpůjčního řádu.

absenční a prezenční půjčování beletrie, naučné literatury, periodik a jiných informačních pramenů
rezervování knih a periodik
meziknihovní výpůjční služba (MVS – dokument, který není v našem fondu, lze získat na určitou dobu z jiné knihovny) 
zdarma internet pro veřejnost
četba denního tisku
bibliograficko – informační služba
v rámci vzdělávacích programů pro děti pořádání soutěží, zábavných a literárních akcí a lekce orientování se ve fondu knihovny
pomoc při vyhledávání a orientaci v on-line katalogu naší knihovny a Souborném katalogu
dostupnost informačních a propagačních materiálů pro veřejnost
poskytování informací o regionu, kulturních a společenských akcích, jízdních řádech….

Otevírací doba

pondělí 9:00 - 18:00
středa 9:00 - 18:00
čtvrtek 9:00 - 18:00
pátek 12:00 – 16:00

 

CENÍK SLUŽEB*

dospělí100 Kč/rok
děti do 16 let 20 Kč/rok
příležitostní čtenáři 20 Kč
 
I. upomínka (po uplynutí výpůjční doby)10 Kč + manipulační poplatek 10 Kč
II. upomínka (2 týdny po 1. upomínce)20 Kč + manipulační poplatek 10 Kč
III. upomínka (2 týdny po 2. upomínce)50 Kč
Předsoudní upomínka100 Kč

 

*) uživatelé z Pečovatelského domova a Domu pro seniory - zdarma

 

VÝPŮJČNÍ ŘÁD
 

Platný od 1. června 2017

více...

1. Právo půjčovat si knihy a časopisy má každý zapsaný čtenář, který souhlasí s dodržováním výpůjčního řádu. Každý, kdo využívá služeb knihovny, je povinnen nepoškozovat a chránit majetek a dbát všech ustanovení

2. Čtenářem knihovny se může stát každý obyvatel obce i ostatních míst včetně dětí a mládeže.

3. Pokud se v naší knihovně požadovaný dokument nenachází, lze jej objednat prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS) z jiné knihovny. Služba se poskytuje výhradně registrovaným uživatelům knihovny. Tato služba je zpoplatněna, poplatek činí za každý vypůjčený titul 30,-Kč.

4. Výpůjční lhůta na knihy z vlastního fondu je 8 týdnů, u knih půjčených z jiných knihoven (MVS), podle jejich oznámení. Prodloužení výpůjční lhůty je možné jen tehdy, není li kniha žádaná dalším čtenářem. Časopisy se půjčují na dobu 14 dnů.

5. Čtenář je povinen vrátit knihu či časopis v neporušeném stavu. Ručí za poškození a ztrátu.

6. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.

7. Pokud nevrátí čtenář dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatky z prodlení. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

8. Ztráty a náhrady:
  • a Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu podle ustanovení občanského zákoníku o způsobu náhrady škody za nevrácený dokument nebo za poškození dokumentu.
  • b O způsobu náhrady rozhoduje ředitel knihovny. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Formu náhrady a finanční vypořádání stanovuje ředitel.
  • c Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
  • d Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

9. Odnětí knih z knihovny bez příslušných předpisů se pokládá za odcizení.

10. Pří změně bydliště je čtenář povinen tuto změnu nahlásit knihovně.

11. Práva a povinnosti čtenáře zanikají:

           a   odnětím průkazu čtenáři při nedodržení tohoto řádu
           b   vrácením průkazu čtenářem.
 

12. K přihlášení čtenáře do knihovny potřebuje knihovna znát jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
      S těmito daty pracuje pouze knihovna, nikdo jiný nemá k těmto informacím přístup.

 

HISTORIE KNIHOVNY

Jako první knihovna v Blatné se připomíná v 16. století děkanská knihovna, která na sklonku 17. století čítala 42 knihy, mezi nimiž mj. byly také česká cosmografie, bible a herbář. Dle inventáře z r. 1752 ještě tyto knihy, k nimž přibylo několik českých , zde byly. V roce 1851 založena byla školní knihovna městská,..

více...

jež byla značně rozšířena a v roce 1860 odkazem zdějšího rodáka Vincence Šembery, právníka v Pacově. První knihovnou k účelům veřejným byla knihovna Občanské besedy založena r. 1867, tato byla v roce 1909 předána veřejné knihovně "Palackého" Soukromou knihovnu, obsahově bohatou, vlastnil voskař Augustin Stocký, který ochotně knihy jednotlivcům zapůjčoval. Mimo tyto byla zde i knihovna Dělnické besedy, v roce 1921 předána knihovně obecní. V roce 1898 z podnětu tělocvičné jednoty Sokol a okresního zastupitelstva za hmotné podpory jednotlivců byla založena okresní knihovna Palackého. Knihovna tato odevzdána byla k veřejnému používání dne 24. února 1901. Čítala tehdy 460 svazků a měla 58 čtenářů.
Současný stav je přibližně 31 000 svazků a 1200 čtenářů.